Address: Suite 1002, Shenggao International Bldg.
137 Xian Xia Road, Shanghai, 200051 China.
ZIP Code: 200051
TEL: +86, 021 6241 1707
FAX: +86, 021 6233 0894
E-MAIL :
sales@kuriyama.sh.cn